Supply Chain Strategie: stop de ‘one size fits all’ aanpak

De supply chain draagt sterk bij aan het succes van elke organisatie. Hoe beter de supply chain is afgestemd op de strategische doelen van het bedrijf, hoe meer waarde je biedt aan klanten en andere stakeholders. Maar hoe doe je dat, de supply chain afstemmen op de business strategie? Daarvoor ontwikkelde BLMC in samenwerking met hoogleraar Jack van der Veen de living supply chain strategy.

De living supply chain strategy

Binnen deze managementmethode staat het creëren van klantwaarde centraal, op een zo effectief en efficiënt mogelijke manier. Het resultaat is een gedifferentieerde supply chain strategie die ervoor zorgt dat tijd en geld besteed worden waar ze het meeste opleveren.

Supply Chain Management, Marketing en Finance inventariseren en prioriteren gezamenlijk de klantwensen en vertalen ze naar doelstellingen. Ze bespreken de trade-offs tussen marge, omzet, kwaliteit, kosten en risico en maken daarin weloverwogen keuzes. Deze vormen de basis voor de inrichting van de primaire processen

Modulaire stappen

Het is een modulaire methode. Afhankelijk van de strategieën die binnen het bedrijf al meer of minder uitgewerkt zijn, is het mogelijk bepaalde stappen snel te nemen of over te slaan.

Stap 1: Ga uit van de bedrijfsstrategie

Een bedrijfsstrategie is vaak erg algemeen. In de supply chain strategie is het mogelijk verder te differentiëren.

Stap 2: Differentieer product-marktcombinaties (PMC’s)

Wat is het onderscheidende aanbod per product-marktcombinatie? Daarbij zijn de wensen van de klant het uitgangspunt. In deze stap is er nauw overleg tussen supply chain en marketing.

Stap 3: Bepaal het onderscheidende aanbod per PMC

Een klassieke manier om dat te doen is aan de hand van de zogenaamde marketing-p’s (product, prijs, plaats, promotie, personeel). Wij hanteren graag het meer verfijnde model van klantwaarde-drivers. 

Stap 4: Onderscheid order qualifiers en order winners

Order qualifiers zijn klantwaarde-drivers die minimaal on par moeten zijn met de concurrent. Order winners zijn de unieke aspecten van het aanbod waarmee een organisatie zich onderscheidt van de concurrenten.

Stap 5: Kies de supply chain focus: kosten of waarde

Per PMC bepalen we of de supply chain primair kostengedreven moet zijn, of waardegedreven.

Stap 6: Bepaal de supply chain drivers

Om de supply chain optimaal in te richten zodat deze de gewenste klantwaarde realiseert, bepalen we welke supply chain elementen u daarvoor kunt inzetten. Dat noemen we de supply chain drivers.

Je kunt dat doen op PMC-niveau maar ook nog een niveau dieper gaan door binnen de PMC de productportfolio nader te analyseren, leidend tot concrete supply chain acties per product.

Stap 7: Bespreek de trade-offs

Elke keuze heeft voor- en nadelen: dat is de trade-off in een notendop. We maken zulke trade-offs zichtbaar en bespreken ze met de verschillende stakeholders (met name Marketing en Finance) om een optimum te bepalen dat de bedrijfsstrategie het beste ondersteunt.

Stap 8: Maak keuzes, gebaseerd op data analytics

Nu de trade-offs inzichtelijk en besproken zijn, is het tijd om beslissingen te nemen. Supply chain data analytics spelen hierin een belangrijke rol. Op basis van beschikbare supply chain data kunnen we verschillende scenario’s doorrekenen.

Stap 9: Stel de KPI’s vast

Het is belangrijk de supply chain drivers zo concreet en meetbaar mogelijk te maken door middel van meetbare KPI’s.

Stap 10: Implementeer

Een gezamenlijk strategie formuleren per PMC is één ding, de echte kracht zit in de uitvoering. BLMC heeft de mensen, de kennis en de ervaring om u hierbij te begeleiden.

Stap 11: Meet, evalueer en stuur bij

De wereld beweegt constant en dat moet een supply chain dus ook doen. Daarom is het belangrijk met elkaar in gesprek te blijven, gebaseerd op eenduidige en betrouwbare cijfers.

Aan de slag met de living supply chain strategy

De living supply chain strategy is ontwikkeld door Michel van Buren (directeur BLMC) en Jack van der Veen (hoogleraar supply chain management Nyenrode Business Universiteit). Zij beschrijven deze methode gedetailleerd in het boek Regisseer de keten. Daarnaast bevat het boek nog veel andere strategische en praktische tips voor ketensamenwerking.

Boek: Regisseer de keten

De living supply chain strategy wordt uitvoerig beschreven in het boek Regisseer de keten, door auteurs Michel van Buren (directeur BLMC) en Jack van der Veen (hoogleraar supply chain management Nyenrode Business Universiteit).

 

 

Whitepaper: Een Supply Chain Strategie in 5 stappen

Als supply chain directeur is het stressvol om de juiste balans te vinden tussen commercie en finance. Een heldere supply chain strategie stopt de ‘one size fits all’ aanpak en biedt inzicht in welke klanten, welke service ontvangen, tegen welke kosten. Juist in deze turbulente tijden is het belangrijk een duidelijke koers te bepalen waarmee je grip houdt op je supply chain.

Download Whitepaper Supply Strategie in 5 stappen »