Werkwijze consultancy

Voor elk strategisch vraagstuk op het gebied van supply chain management heeft BLMC een concrete oplossing. We luisteren naar jouw vraag, analyseren de situatie en bieden gestructureerde en op maat gesneden programma’s waarin we stap voor stap samen met jouw bedrijf de gewenste resultaten bereiken.

Neem contact met ons op

Ieder traject start met een vrijblijvend intakegesprek waarin we jullie vraagstuk bespreken en de eerste oplossingsrichtingen verkennen. Zo’n oplossing is altijd een combinatie van een goede analyse, direct bruikbaar advies en begeleiding van de implementatie. Zo weet je zeker dat je de gewenste resultaten behaalt. Daarvoor zetten we beproefde programma’s in, die voortkomen uit jarenlange ervaring en de vragen die wij van klanten krijgen. Een programma wordt helemaal op jullie situatie afgestemd. De volgende elementen kunnen daar een onderdeel van zijn.

1. Samen een verbeterplan opstellen

De basis van elk programma is een concreet en pragmatisch verbeterplan. Dat stellen we op met de betrokkenen in het bedrijf. We doen dat meestal op de volgende manier.

Workshop 1: Na het intakegesprek organiseren we een workshop van een halve dag. Hierin zetten we de fundamenten van supply chain management uiteen en bespreken we jullie uitdagingen met alle betrokkenen, vanuit verschillende perspectieven. Ook verkennen we de oplossingsrichtingen. Dit geeft een goede eerste analyse en creëert direct commitment.

Supply chain analyse door middel van vragenlijsten: Na de workshop krijgen de betrokken een vragenlijst over hun visie op de huidige supply chain. Hiermee krijgen we meer zicht op jullie supply chain volwassenheid en de aandachtsgebieden.

Diepte-interviews met belangrijkste stakeholders in het bedrijf: Met een aantal personen in het bedrijf hebben we diepte-interviews om de aandachtsgebieden verder te verkennen.

Workshop 2, het maken van het plan: In de tweede workshop delen we onze analyse, gebaseerd op de uitkomsten van de eerste workshop, de vragenlijsten en de interviews. Ook doen we een voorstel voor de oplossingsrichtingen. Samen met de deelnemers maken we op basis hiervan tijdens de workshop een verbeterplan met:

  • verbetergebieden
  • doelen
  • activiteiten
  • prioriteiten en fasering
  • verantwoordelijkheden

Na de tweede workshop ligt er een concreet plan. Je bepaalt op dat moment of BLMC betrokken wordt bij de uitvoering of dat jullie bedrijf de implementatie zelf doet. Betrek je BLMC hierbij, dan nemen we de volgende stappen, voor zover binnen jullie situatie van toepassing.

2. Projectorganisatie

Om een verbeterprogramma te laten slagen, is een solide programma-organisatie nodig.

  • Programmamanager. BLMC levert de programmamanager. Dit is een ervaren expert in het onderwerp, die bovendien veel projectervaring heeft. Hij of zij houdt het overzicht, begeleidt de uitvoering van alle verbeteractiviteiten en bewaakt de planning.
  • Stuurgroep. Er wordt een stuurgroep gevormd met verantwoordelijken uit het bedrijf en de programmamanager van BLMC. De stuurgroep is eindverantwoordelijk voor het budget, de resources, de voortgang en de resultaten van het programma.
  • Task forces. De uitvoering van de verbeteractiviteiten is in handen van task forces op de verschillende gebieden. Die bestaan uit professionals van het bedrijf. Op die manier is zeker dat de acceptatie groot is en dat optimale oplossingen worden gekozen.

3. Trainingen

Een programma bevat meestal een aantal trainingen, die op twee niveaus kunnen plaatsvinden.

  • Training ‘breed’ met informatie voor alle direct en indirect betrokkenen. Bijvoorbeeld een training over de succesfactoren van supply chain management, waaraan ook Sales en Inkoop deelnemen. Dat zet alle neuzen dezelfde kant op.
  • Training ‘specifiek’ met specialistische kennis over het onderwerp. Gaat jullie vraag bijvoorbeeld over het verbeteren van de planning, dan kan de training gaan over de ins & outs van S&OP en de mogelijke toepassing daarvan in het bedrijf. Voor elk onderwerp zijn verschillende trainingen beschikbaar.

4. Individuele coaching

In elk programma is de mogelijkheid tot individuele coaching. Dat kan op verschillende niveaus zijn. Het kan bijvoorbeeld gaan om leiderschapscoaching, of inhoudelijke coaching voor een specialist.

5. Procesverbetering

Het verbeteren van de keten gaat altijd over processen. We analyseren de belangrijkste ketenprocessen en geven feedback. Deze feedback kan input zijn voor de task forces en/of terugkomen in de trainingen.

6. Informatiedashboard

Om te weten of je de gewenste resultaten behaalt, moet je inzicht hebben in de cijfers. We zullen daarom altijd samen met de opdrachtgever KPI’s formuleren en bepalen hoe deze gemeten kunnen worden. Waar nodig faciliteren we de opzet van een rapportagemodel of dashboard.

Resultaat

BLMC analyseert, adviseert en implementeert. Elk programma pakken we pragmatisch en gestructureerd aan, met de klantvraag centraal. Zo weet je zeker dat het traject leidt tot het gewenste resultaat.

Het bedenken en uitvoeren van de verbeteringen wordt gedaan door de mensen in het bedrijf en begeleid door onze Programmamanager. Dat zorgt voor een optimale oplossing en commitment van alle betrokkenen. Dit commitment is onmisbaar voor de acceptatie en voor het resultaat (Effect = Kwaliteit x Acceptatie).

Waar nodig, kunnen we tijdelijk project– of interim professionals inzetten voor extra expertise of slagkracht. De Programmamanager bewaakt het overzicht, de voortgang en ontzorgt de opdrachtgever.

Maatwerk

Is jullie vraagstuk nog niet zo duidelijk, of vind je een programma een te grote stap? Dan kunnen we ook maatwerk leveren. Bijvoorbeeld het inzetten van een ervaren consultant die fungeert als sparring partner voor de directie, of een projectmanager die tijdelijk inspringt om een verandering te implementeren.

Contact opnemen

Heb je zelf een uitdaging in de supply chain? Neem dan contact met ons op door op ‘neem contact op’ te klikken. We gaan graag met je in gesprek.