De inhoud van deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 11 juni 2018.

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u van onze website of van onze diensten gebruikmaakt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee omgaan.

BLMC, gevestigd te Hoevelaken, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. BLMC behandelt persoonsgegevens altijd vertrouwelijk en conform de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Contactgegevens

BLMC
Hogebrinkerweg 19
3871 KM Hoevelaken
telefoon: 085 – 0 47 94 28
website: www.blmc.nl
e-mailadres: info@blmc.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

BLMC verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Werkgever
 • Functie
 • Burgerservicenummer
 • Banknummer en tenaamstelling
 • Overige persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie of telefonisch

Bijzondere persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens betreffende:

 • Ras of etnische afkomst
 • Politieke opvattingen
 • Godsdienst of levensovertuiging
 • Lidmaatschap van een vakbond
 • Genetische of biometrische gegevens met oog op unieke identificatie
 • Gezondheid
 • Seksuele leven
 • Strafrechtelijk verleden

BLMC verzamelt dergelijke gegevens niet actief en maakt er ook geen gebruik van. Bijzondere persoonsgegevens kunnen uitsluitend vermeld zijn op een CV dat u zelf bij aanmelding heeft ingeleverd.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

BLMC neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@blmc.nl

Gegevens over bezoekers jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een websitebezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@blmc.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

BLMC verwerkt persoonsgegevens met de volgende doeleinden:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Uitnodigen/registreren voor deelname aan een door BLMC georganiseerd evenement
 • Werven en selecteren van (interim) personeel
 • Verwerven van opdrachten
 • Factureren en afhandelen van betalingen en facturen
 • Bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren
 • Informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming

BLMC neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van BLMC) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

BLMC bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende specifieke bewaartermijnen:

tabel gegevens bewaring blmc

Hoe meld ik mij af voor de persoonlijke aanbiedingen van BLMC?

Afmelden voor persoonlijke berichtgeving (mailing/nieuwsbrieven) kan door een e-mail met verzoek daartoe te sturen naar info@blmc.nl. Ook is onderaan elke nieuwsbrief een button aanwezig waarmee u zich direct kunt uitschrijven waardoor u vanaf dat moment geen nieuwsbrieven of andere berichten (zoals uitnodigingen) meer van ons ontvangt. Wij verwijderen uw e-mailadres dan direct uit ons verzendbestand.

Delen van persoonsgegevens met derden

BLMC verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens in onze opdracht verwerken, sluiten wij verwerkersovereenkomsten af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens als die wij zelf hanteren. BLMC blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die BLMC gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BLMC. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben, in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging, intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@blmc.nl.

Om er zeker van te zijn dat dit verzoek door u persoonlijk wordt gedaan, vragen wij u daarbij een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. BLMC wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

BLMC kan haar privacystatement aanpassen. De meest recente versie is altijd te verkrijgen via de website www.blmc.nl. Voor vragen of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen via info@blmc.nl.