Onze visie op Supply Chain Management

Supply chain management: van afdeling naar managementfilosofie

Supply chain management wordt vaak gebruikt als synoniem voor een afdeling of een functie die ervoor zorgt dat alle processen in de keten, van inkoop tot en met retouren, zo effectief en efficiënt mogelijk verlopen. Door de eenzijdige nadruk op processen en kosten, blijven veel bedrijven supply chain management zien als een kostenplaats. Als ze met supply chain management aan de slag gaan, doen ze dat vooral om efficiëntie te verbeteren en kosten te besparen. Dat levert besparingen op, maar die resultaten zijn beperkt vergeleken met wat er mogelijk is.

Wij geloven dat supply chain management een integrale managementmethode is waarmee bedrijven:

  1. klantwaarde kunnen vergroten;
  2. zich kunnen aanpassen aan de continu veranderende externe en interne omstandigheden;
  3. hun bedrijfsdoelstellingen weten te bereiken.

Strategisch en multidisciplinair

Supply chain management gaat over de strategische coördinatie van verschillende functies en partijen, bekeken vanuit een langetermijnperspectief met klantwaarde als uitgangspunt.

Supply chain management is bij uitstek geschikt om de verschillende perspectieven van het bedrijf met elkaar in balans te brengen.

  • Enerzijds het commerciële perspectief, dat erbij gebaat is zo dicht mogelijk op de wensen van de klant te zitten en liefst altijd ‘ja’ verkoopt.
  • Anderzijds het financiële perspectief, dat oog heeft voor de beperkte resources, en dat het hoogste rendement op het geïnvesteerde kapitaal wil behalen.

De supply chain directeur verenigt deze perspectieven en betrekt daarbij alle stakeholders. Het doel: optimale klantwaarde leveren, tegen zo laag mogelijke kosten. Dat leidt tot een optimaal resultaat.

Horizontaal leiderschap

De supply chain directeur heeft geen hiërarchische zeggenschap over alle terreinen die invloed hebben op de klantwaarde. Daarom spreken wij graag over deze rol als een regisseur van waarde. De supply chain directeur heeft intensief en gelijkwaardig overleg met andere functies, zoals commercie en finance, om samen te komen tot het beste resultaat voor het bedrijf. Er kan ook een supply chain manager aanwezig zijn, die de supply chain functioneel aanstuurt.

Dat is goed te zien in onderstaande afbeelding:

Bron: Regisseer de keten, Van der Veen en Van Buren, 2021

Noodzaak in huidige maatschappij

Deze visie op supply chain management als integrale managementfilosofie krijgt extra relevantie door de snelle ontwikkelingen in de wereld: of het nu gaat om grote maatschappelijke issues zoals corona of oorlog, om politieke en economische verschuivingen, disrupties in de markt of nieuwe kansen die techniek en data bieden.

Die zorgen ervoor dat de traditionele manier van werken niet meer het gewenste resultaat biedt. Centraal, hiërarchisch, met starre planningen; er hoeft maar iets te gebeuren en het kaartenhuis stort in elkaar.

Een organisatie die opereert in de dynamische wereld van vandaag moet continu voeling hebben met de wereld om haar heen en in staat zijn daar responsief op in te spelen. Dat vergt samenwerking. Met klanten, met leveranciers en andere stakeholders. Iedereen brengt zijn eigen kennis, kunde en perspectief in. Zo’n netwerk is vele malen alerter en sterker dan individuele bedrijven. Samen kun je meer waarde, onderscheid en concurrentievoordeel creëren. Die samenwerking is bij uitstek het domein van supply chain management, dat samenwerking op een strategische wijze organiseert.

Mensbeeld

Elke organisatie en elke keten bestaat uit mensen. Een visie of een strategie is niet genoeg. Die krijgt pas waarde als hij in praktijk wordt gebracht. Daarbij is elke schakel, en dus elke persoon in de keten nodig. De mens is de belangrijkste succesfactor in elke transformatie.

BLMC besteedt daarom aandacht aan zowel de ‘harde’ als de ‘zachte’ kant van de supply chain. We analyseren, adviseren én implementeren. We weten hoe we mensen meekrijgen bij het realiseren van veranderingen en verbeteringen. Daarom besteden we meer dan gemiddeld aandacht aan de psychologie van gedrag, verandering en leiderschap.

De keten

Ons domein is de hele keten: van toeleverancier tot eindconsument. Daarbij bekijken we alle stromen in samenhang: goederen, informatie en geld. En alle betrokken functies zoals inkoop, logistiek, productie, operations, planning, IT, commercie en finance. Een vraagstuk kan gaan over de hele keten of een onderdeel daarvan. Het kan strategisch zijn of operationeel.

In elk traject dat we aannemen zetten we supply chain management in als een integrale managementmethode waarin samenwerking, waardecreatie en solide resultaten centraal staan.

Meer weten? Lees Regisseer de keten

Hoogleraar Jack van der Veen en businessconsultant Michel van Buren laten in ‘Regisseer de keten’ zien wat de succesfactoren van supply chain management zijn en hoe je het organiseert. Tal van openhartige cases laten zien hoe toonaangevende bedrijven succes boeken door intern en extern samen te werken.

Bestel Regisseer de keten bij managementboek