Majoor Arjan Spaans is werkzaam bij het Ministerie van Defensie als logistiek officier binnen de Landmacht, de bakermat van het logistieke vakgebied. De geschiedenis leert dat logistiek vaak een ‘force multiplier’ is geweest of – als de zaken niet voor elkaar waren zoals bij de veldtochten van Napoleon en Hitler in Rusland – een letterlijke ‘killer’. In 2015 gaat Spaans een support detachment leiden in Mali. “De noodzaak om deze operaties met steeds minder mensen en materieel uit te voeren, zorgt voor een grote logistieke uitdaging.”

Welke trend uit 2014 is volgens u bepalend voor het vakgebied?
“De laatste jaren is op alle gebieden de snelheid en dynamiek in de hele wereld steeds groter geworden, waarbij de kernwoorden flexibiliteit en voorspellend vermogen de sleutel tot succes vormen. Onze organisatie bleek in de dynamische jaren na de Koude Oorlog maar moeilijk in staat om deze kernwoorden te omarmen, wat maakte dat de logistiek achter begon te lopen op de snel veranderende wensen van gebruikers en de ontwikkelingen om ons heen. De laatste tijd hebben we echter grote stappen vooruit gezet. Ik noem bijvoorbeeld het afbouwen en centraliseren van voorraden, het assortimentsgewijs werken, het invoeren van een ERP-systeem (met vallen en opstaan), meer investeren in voorspellend vermogen en het ontwikkelen van capaciteiten op het gebied van ketenanalyse.”
“Binnen ons vakgebied hadden we medio 2013 de verwachting dat er na de grote inzet in Afghanistan een stabiel moment zou komen om reorganisaties af te ronden, voorraden aan te vullen, materiaal te onderhouden, et cetera. Door de situatie in Mali en Syrië en de ramp met de MH17 is meer dan verwacht een beroep op ons gedaan, waaruit blijkt dat onze diensten altijd en overal nodig zijn. De noodzaak om deze operaties met steeds minder mensen en materieel uit te voeren, zorgt voor een grote logistieke uitdaging. Bij aanvang is er in de inzetgebieden bijna niets beschikbaar en is er sprake van lange en kwetsbare logistieke lijnen. Dat vereist dat we op uitvoerend niveau zelfstandig moeten kunnen handelen, kunnen denken in de geest van de opdrachtgever – de politiek – en rekening kunnen houden met zowel globale als lokale stakeholders. Uit ervaring kan ik zeggen dat dit de logistieke medewerkers op een positieve manier vormt: leer denken in mogelijkheden, niet in onmogelijkheden.”

Wat was uw persoonlijke hoogte- en/of dieptepunt in 2014?
“Voor mij persoonlijk is het hoogtepunt geweest dat ik ondanks – of dankzij – de enorme dynamiek in staat ben geweest om leiding te geven aan mijn medewerkers op de manier zoals ik dat graag doe: richtinggevende besprekingen voeren, sturen op output en de verantwoordelijkheid op het juiste niveau beleggen. Het voordeel daarvan is dat je als leidinggevende ruimte houdt om uit te kunnen zoomen en te kijken welke taken, processen en omgevingsfactoren op een positieve manier te beïnvloeden zijn. Uiteindelijk komt dit ‘vooruit kijken’ weer ten goede aan de eigen medewerkers, waardoor we er als team en bedrijf beter van blijven worden.”

Wat zijn uw verwachtingen voor 2015?
“Op dit moment ben ik aangewezen om in 2015 een support detachment te gaan leiden in Mali. Dat houdt in dat ik commandant word van een eenheid van 188 personen met een grote diversiteit aan taken in een extreem klimaat. In het kort komt het erop neer dat we op locatie de volgende deelgebieden met onze eenheid moeten afdekken: voedsel, water, infrastructuur, veiligheid, communicatie, onderhoud, beheer, ketenlogistiek (supply chain management), transport, verwerving en personeelszorg. Als je daarnaast weet dat we ons werk doen op drie locaties in een gebied zo groot als Frankrijk en Duitsland samen, begrijp je dat we voldoende uitdagingen hebben.”