De type cultuur binnen een bedrijf heeft een grote impact op de volwassenheid in supply chain management. Ook bedrijven met een duidelijk idee over hun bestaansreden scoren doorgaans hoger als het gaat om volwassenheid. Dat concludeert het Supply Chain Excellence Leadership Platform (SCELP), een platform voor en door supply chain professionals. De bevindingen van vier bedrijven onderstrepen de conclusies van SCELP.

Binnen het vakgebied bestaan verschillende modellen waarmee bedrijven kunnen vaststellen hoe volwassen ze zijn op het gebied van supply chain management (SCM). Het meest bekend is het maturity model van Gartner, maar er zijn meer modellen die allemaal min of meer dezelfde boodschap hebben: bedrijven zetten stappen op weg naar volwassenheid als ze een naar buiten gerichte blik ontwikkelen, de muren tussen de interne afdelingen afbreken en de focus verschuiven van kostenbesparing naar waardecreatie. Bedrijven beschikken over een volwassen supply chain als die is gebaseerd op onderling vertrouwen en gemeenschappelijke doelen en een fundamentele bijdrage levert aan realisatie van de bedrijfsstrategie.

De vraag is hoe bedrijven die status van volwassenheid kunnen bereiken. Het Supply Chain Excellence Leadership Platform (SCELP) is na ruim vier jaar van kennisdeling en kennisontwikkeling tot de overtuiging gekomen dat bedrijfscultuur daarin een cruciale rol speelt. Naast wetenschappelijke resultaten is die overtuiging is mede gebaseerd op de resultaten van vier SCELP-leden, die de afgelopen maanden met een aantal eenvoudige meetinstrumenten de bedrijfscultuur en de supply chain volwassenheid binnen hun eigen bedrijven in kaart hebben gebracht. Tijdens de tafeldiscussies over deze resultaten bleek dat alle SCELP-leden een duidelijk verband zagen tussen de bedrijfscultuur en de supply chain volwassenheid.

Clan- en adhocratiecultuur
Met name twee typen culturen zijn belangrijk voor ketensamenwerking: een clancultuur en een adhocratiecultuur. In een clancultuur hebben medewerkers veel met elkaar gemeen en zijn ze loyaal, terwijl veel waarde wordt gehecht aan teamwork, participatie en consensus. Een adhocratiecultuur wordt gekenmerkt door een dynamische, ondernemende en creatieve werkomgeving, waarin mensen graag hun nek uitsteken en nieuwe uitdagingen aangaan. Uit wetenschappelijk onderzoek van Maarten Snijders, supply chain consultant bij BLMC, bleek eerder al dat bedrijven met een clancultuur beter zijn in het realiseren van klantwaarde dan gemiddeld. Bedrijven met een adhocratiecultuur scoren beter op samenwerking met externe partijen in de keten. Mede op basis van de vier onderzochte bedrijven stelt SCELP dat deze twee culturen bijdragen aan een volwassen supply chain.

Daarnaast heeft SCELP een link gelegd tussen supply chain volwassenheid en het dieper gelegen doel of ‘purpose’ (ook wel ‘inner why’ genoemd) van een organisatie. Die purpose reikt verder dan het maken van winst of het vergroten van marktaandeel, maar zegt iets over de betekenis die het bedrijf aan zijn activiteiten koppelt. Veel bedrijven zijn echter hun purpose uit het oog verloren en formuleren hun visie en strategie louter in termen van ‘wat’ en ‘hoe’. De bestaansreden van de organisatie als samenbindend element raakt dan uit het zicht. Dat maakt het lastig om te werken aan een cultuur waarin medewerkers betrokken en gemotiveerd zijn om samen met andere medewerkers en partners steeds nieuwe klantwaarde te realiseren. SCELP onderschrijft daarom de stelling dat een duidelijke purpose eveneens een positieve impact heeft op supply chain volwassenheid. De bevindingen van de vier onderzochten bedrijven bevestigen die stelling.

Vijfde en laatste jaar
Met deze eerste bijeenkomst in 2017 is een start gemaakt met het vijfde en voorlopig laatste jaar van SCELP. Bij de start eind 2012 heeft SCELP de ambitie uitgesproken om de positie van supply chain management binnen bedrijven in vijf jaar tijd aanzienlijk te verbeteren. De afgelopen vier jaar zijn veel nieuwe inzichten en instrumenten ontwikkeld. Dit laatste jaar gebruikt SCELP om de ontwikkelde kennis en instrumenten te valideren en geschikt te maken voor toepassing in de praktijk. Na het thema cultuur in deze eerste bijeenkomst komen de volgende kwartalen nog drie andere thema’s aan bod: strategie, ketenmonitor en leiderschap.

SCELP is een initiatief van BLMC en Nyenrode Business Universiteit. De volgende bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 16 mei op Kasteel Nyenrode. Kijk voor meer informatie op www.scelp.nl